ผลงาน

งานปรับปรุงภายนอก-ภายในรถบัสกรมพระราชวัง

งานทาสีรถบัส Shuttle bus ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานจ้างเหมาซ่อมสีรถบัส บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)

งานเหมาซ่อมสี หุ้มเบาะและติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรถยนต์บัสโดยสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

งานจ้างเหมาซ่อมสีรถบัสสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานจ้างเหมาซ่อมสีรถบัสหน่วยงานรถไฟฟ้ากรุงเทพ BMCL